فروش ضایعات مس

 فروش مقدار تقریبی 24000تن کابل دریایی.( پملپ و نو)با مجوز صادرات

 24 هزار تن کابل نو به قیمت هرتن 17 میلیون تومان در بندرعباس با شرایط ذیل بفروش می رسد . بفروش می رسد.

نحوه واگذاری کالا :

روزانه طبق میزان وزن تقریبی که بارگیری خواهد شد مبلغ آن به حساب فروشنده واریز خواهد شد و پس از آن مجوز خروج بار اعلام میگردد.

 نحوه عملیات اجرایی و تعهدات فروشنده:

الف : بارگیری به عهده فروشنده و حمل تا مقصد  به عهده خریدار می باشد

ب: مدت زمان بارگیری از 7 صبح تا 7 شب انجام میگیرد.

ج:بر اساس وزن خالص کابل محاسبه و وزن ابراز و قرقره مربوط کسر میگردد.

:کانتیره حمل بار پس از تخلیه باید به  سازمان مربوط عودت گردد.

کلیه معارض و معاند از مبدا تا مقصد به عهده فروشنده و صورت حادث شدن هر گونه (توقیف جنس و فوق در هر کجای  ایران و هر چند مدت زمان باشد)به عهده فروشنده میباشد.

کلیه عوارض مالیات دارایی و ارزش بر افزده در صورت کسر مبلغ ...............تومان به عهده خریدار میباشد

ماده 7: خریدار  متعهد میگردد  پس  از تعین  مقدار  بار  و  تکمیل قرارداد  یک  عدد چک  به  مبلغ  کل

 قرارداد  در محضر(دفتر خانه)استان....... .....(به عنوان ثمن معامله یا ودیعه)  و حسن انجام  خرید در  معامله قراردهد.

 در صورت خرید کل بار به مقدار 24000 تن است که مالیاتی بر عهده خریدار نخواهد بود(ارزش افزوده).و مجوز صادرات هم تهیه می گردد.

 

20 Aug 2017